Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") sú vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník")

FULL SEND s.r.o.
ID: 13964259
Sídlo spoločnosti: Dalmatská 1763, 250 82 Úvaly
Kontaktné údaje:
e-mail: info@nanoo.cz
telefón: +420 777 752 462
www.nanoo.sk
(ďalej len "predávajúci")

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke dostupnej na adrese www.nanoo.cz (ďalej len "internetový obchod").

3. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o tovare a cenách


1. Informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a ich hlavných charakteristík sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, keď sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje rokovanie o kúpnej zmluve za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetky prezentácie tovaru v katalógu internetového obchodu majú len informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

3. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú zverejnené v internetovom obchode. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, keď sa tovar dodáva v rámci Českej republiky.

4. Akékoľvek zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy


1. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2: prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,
vyplnením objednávkového formulára bez registrácie. 

 
3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky môže kupujúci skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo odoslať objednávku. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdením kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Bezodkladne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri zadávaní objednávky. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. K potvrdeniu sú priložené aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva sa uzatvára až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky sa doručí na e-mailovú adresu kupujúceho. / Bezprostredne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. K potvrdeniu sa pripoja platné obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením prijatia tejto ponuky kupujúcim predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, kým mu predávajúci neoznámi prijatie objednávky. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailom predávajúceho, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny Tovaru v Internetovom obchode alebo počas procesu objednávania, Predávajúci nie je povinný dodať Tovar Kupujúcemu za takúto zjavne nesprávnu cenu, a to ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o chybe a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením o jej prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

IV. Účet zákazníka
1. Po registrácii kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Kupujúci si môže objednať tovar zo svojho zákazníckeho účtu. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.

2. Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Predávajúci nezodpovedá za zneužitie zákazníckeho účtu tretími stranami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať zákaznícky účet.

5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci už nepoužíva svoj používateľský účet alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru
1. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť týmito spôsobmi:

prevodom na bankový účet predávajúceho č. 1873146054/3030 v Air Bank,
bezhotovostnou platobnou kartou,
prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Comgate,
na dobierku,
v hotovosti alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere v predajni,
v hotovosti alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere na výdajnom mieste Zásilkovne, 
2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb[S16]. 

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho.

6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohu ani inú podobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online, a to v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

8. Tovar sa dodá kupujúcemu:

na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke
prostredníctvom expedičného úradu na adresu expedičného úradu určenú kupujúcim,
osobným odberom v priestoroch predávajúceho


9. Výber spôsobu doručenia sa uskutočňuje počas objednávania tovaru.

10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúceho. V prípade, že je spôsob dodania dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania.

11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, kupujúci uhradí náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

12. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od dopravcu prevziať.

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je zaslaný na e-mailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodanému tovaru.

14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, nie však pred prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru alebo v okamihu, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní

od dátumu prijatia tovaru,
odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodávka niekoľkých častí
odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru.
(3) Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

poskytnutie služieb, ak boli poskytnuté s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy,
dodanie tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
dodávka alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho,
dodanie tovaru, ktorý bol prispôsobený želaniam kupujúceho alebo jeho osobe,
dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
dodanie tovaru v zapečatenom obale, ktorý bol kupujúcim z obalu vyňatý a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť,
doručenie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal,
doručovanie novín, periodík alebo časopisov,
dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
v ostatných prípadoch uvedených v článku 1837 Občianskeho zákonníka.
4. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy.

5. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytne predávajúci. Kupujúci zašle formulár na odstúpenie od zmluvy na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie formulára kupujúcemu.

6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.

7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho prijal rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti prijaté finančné prostriedky kupujúcemu iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

8. Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci odovzdá tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10. Kupujúci je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu nepoškodený, nenosený a nezašpinený, a ak je to možné, v pôvodnom obale. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek nárok na náhradu škody na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie prijaté od kupujúceho na základe zmluvy do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim.

VII. Práva z chybného plnenia
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

tovar má vlastnosti dohodnuté medzi stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakáva vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
2. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia aspoň v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu z chybného plnenia. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená lehota, počas ktorej sa tovar môže používať, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar používať.

4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nevzťahujú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vady, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

5. V prípade vady môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho a požadovať:

nahradenie novým tovarom,
oprava tovaru,
primeranú zľavu z kúpnej ceny,
odstúpiť od zmluvy.
6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

ak má tovar podstatnú vadu,
ak sa tovar nemôže riadne používať z dôvodu opätovného výskytu chyby alebo chýb po oprave,
v prípade viacerých chýb tovaru.
7. Podstatné porušenie zmluvy je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť už v čase uzavretia zmluvy, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, keby porušenie predvídala.

8. V prípade vady, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná), má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

9. Ak sa odstrániteľná vada vyskytla po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia tej istej vady alebo štvrtá reklamácia rôznych vád) alebo má tovar väčší počet vád (zvyčajne aspoň tri vady súčasne), má kupujúci právo požadovať zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, ktoré právo si vybral. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak si kupujúci nevyberie svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

11. Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, kupujúci môže pri odstúpení od zmluvy požadovať vrátenie celej kúpnej ceny.

12. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím tovaru vedel o vade tovaru alebo ju sám spôsobil, predávajúci nie je povinný uspokojiť nárok kupujúceho.

13. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý bol tovar zľavnený.

14. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

15. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas primeraný typu výrobku alebo služby, ktorý je potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) dôjde predávajúcemu.

Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

17. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, 
alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

18. Kupujúci si môže toto právo uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, inak mu ho súd nemôže priznať.

19. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

20. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

VIII. Dodávka
1. Zmluvné strany si môžu doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.

2. Kupujúci je povinný doručovať predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje korešpondenciu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte alebo objednávke kupujúceho.

IX. Osobné údaje
1. Všetky informácie, ktoré nám pri spolupráci poskytnete, sú dôverné a ako s takými sa s nimi bude zaobchádzať. Pokiaľ nám nedáte písomný súhlas, nebudeme vaše údaje používať iným spôsobom ako na účely plnenia zmluvy, s výnimkou e-mailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože to povoľuje zákon, pokiaľ to neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek odmietnuť jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení). E-mailová adresa sa na tento účel uchováva 3 roky po uzavretí poslednej zmluvy medzi stranami.

2. Podrobnejšie informácie o ochrane údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU

X. Mimosúdne riešenie sporov
1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

 

XI. Záverečné ustanovenia
1. Všetky zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

3. Všetky práva k webovej stránke predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, log a iného obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časti bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do internetového obchodu alebo z jeho používania v rozpore s jeho účelom. Kupujúci nesmie pri používaní internetového obchodu používať žiadne postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť zasahovať do softvéru alebo iných súčastí tvoriacich internetový obchod alebo ich neoprávnene používať a používať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo zámerom.

5. Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

7. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie podmienok.

8. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je pripojený k Podmienkam.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 21. augusta 2020.